Future Food Innovation | Rapporter

evaluering af future food innovations innovationsaktiviteter

I løbet af 2015 deltog 226 fødevarevirksomheder via initiativet Future Food Innovation i innovationssamarbejder, -workshops og –camps eller aktiviteter med særlig fokus på internationalisering. Det er sket på tværs af både kommune- og regionsgrænser. Sommetider med videninstitutioner som partnere og sommetider med studerende og deres uddannelsesinstitutioner som midlertidig innovationskraft.

En evaluering foretaget af COWI viser, at initiativet har medført en betydelig oprustning hos de deltagende virksomheder.

Således svarer 70%, at Future Food Innovations indsats har givet dem større fokus på innovation. 56% forventer, at deres deltagelse vil forbedre deres vækstpotentiale, mens yderligere 21% angiver, at denne forbedring allerede er indtruffet.

Samlet tror deltagerne, at de i løbet af de kommende to år kan øge deres omsætning med knap 93 mio. kroner, deres eksport med 21 mio. kroner, mens de forventer at kunne udvide medarbejderstaben med i alt 129 fuldtidsansatte.

Indtil nu er der realiseret en omsætningsvækst på 3,6 mio. kroner og skabt 67 nye job.

Den gennemførte evaluering omfatter perioden 1. januar 2015 - 30. april 2016, hvor budgettet var 27,5 mio. kr., der kommer fra EUs Regionalfond, Region Midtjylland og deltagerne.

Se rapporten her

 

evaluering af future food innovations differentieringspulje

Et af Future Food Innovations tilbud til fødevarevirksomhederne er Differentieringspuljen med vækstsparring og støtte til konkrete innovative projekter. Det første projekt, der opnåede støtte under puljen blev påbegyndt den 1. oktober 2011 (efter indstilling fra marts 2011). Det senest godkendte projekt er
gået i gang 1. januar 2014. For at følge op på, hvad der er kommet ud af indsatsen er der i juni og juli 2014 gennemført korte personlige interviews med de deltagende virksomheder.

Dette har mundet ud i en rapport udarbejdet af LB Analyse for Future Food Innovation.

Se rapporten her

 

Midtvejsevaluering af fødevaresatsningen "Klog hverdagsmad"

Der er gennemført en midtvejsevaluering af fødevaresatsningen ”Klog hverdagsmad”. Indsatsen har nu været i gang siden 2009 og gennemført aktiviteter for mere end 40 mio. kr. Formålet med midtvejsevalueringen er at skabe grundlag for at vurdere, om indsatsen er tilrettelagt og gennemført på den bedst mulige måde, eller om der er behov for justeringer. Det er således læring om indsatsens virkning snarere end forsøg på at måle effekter, der er i fokus. Opgaven er blevet udført af LB Analyse og i samarbejde med Epinion, der har stået for at gennemføre en analyse af, i hvilket omfang fødevarevirksomhederne kender til fødevaresatsningen og de muligheder den rummer samt hvordan de i det hele tænker om at deltage i offentlige erhvervsudviklingsordninger.

Se evalueringen af projektet "Klog hverdagsmad"

 

ClusterANALYSE

På vej mod en international fødevareklynge i Danmark

En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland.

Vækstforum i Region Midtjylland har siden 2007 gjort en stor indsats for at opbygge stærke udviklingsmiljøer og løfte fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer. Det er sket i erkendelse af, at fødevareerhvervet har stor erhvervspolitisk betydning for regionen, og at udviklingen på de globale markeder nødvendiggør, at virksomhederne er omstillingsparate og innovative. Initiativet er blevet understøttet af offentlige og private aktører, og her har ikke mindst etableringen af Agro Food Park og Future Food Innovation været med til at synliggøre, at der er innovationskraft i det midtjyske fødevaremiljø.

Nu tager vi fat på den næste udfordring, nemlig at få klarlagt, prioriteret og udviklet de områder, hvor vi har særlige styrkepositioner og dermed konkurrencemæssige fordele – globalt set. Og det kan regionen ikke gøre alene. Det kræver commitment og et tæt samarbejde mellem fødevareerhverv, videnmiljøer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder - regionalt, nationalt og internationalt.

Læs hele analysen "På vej mod en international fødevareklynge i Danmark" her. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland.

Læs hele analysen her

COWI analyse

Midtvejsevaluering af "Klog hverdagsmad"

Clusteranalyse DK

Clusteranalyse UK